Owu

Ogólne warunki umów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów maja zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Kamilą Friedrich (zwaną dalej jako Tłumacz) a klientem (zwanym dalej jako Klient) z wyjątkiem odmiennego porozumienia stron lub zmian wynikających z ustawy.
  2. Odmienne Ogólne Warunki Umów zaproponowane przez Klienta są obowiązujące dla Tłumacza pod warunkiem wstępnego ich zaakceptowania.
 2. Obowiązki Tłumacza
  1. Tłumacz zobowiązuje się do należytego wykonania powierzonego zlecenia zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami obowiązującymi w zawodzie tłumacza oraz do dostarczenia tłumaczenia w formie odpowiadającej treści zawartej umowy.
 3. Obowiązki Klienta
  1. Klient jest zobowiązany do udzielenia informacji z odpowiednim wyprzedzeniem co do wymagań związanych z tłumaczeniem, takich jak: cel tłumaczenia, sposób i termin dostarczenia, liczba egzemplarzy, wymagana forma tłumaczenia,  itp. W przypadku planowanego oddania tłumaczenia do druku tłumacz ma prawo do pozostawienia mu odpowiedniego czasu na przeprowadzenie korekty tekstu. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności nazwisk i liczb występujących w tekście.
  2. Klient jest zobowiązany do przekazania Tłumaczowi w momencie zlecenia tłumaczenia informacji i dokumentόw niezbędnych do wykonania tego zlecenia, takich jak: terminologia firmy, ilustracje, rysunki, tabele, skrόty itp.
  3. Tłumacz nie odpowiada za szkody i opόźnienia wynikające z niekompletnego lub opόźnionego przekazania ww. informacji i dokumentόw.
  4. Klient jest zobowiązany zapewnić, że tłumaczenie tekstu nie stanowi naruszenia praw autorskich, Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osόb trzecich z tego tytułu.
 4. Odpowiedzialność za wady tłumaczenia
  1. Tłumacz zastrzega sobie prawo do dokonania korekty tłumaczenia. Klient ma prawo do roszczeń o usunięcie możliwych błędόw.
  2. W celu umożliwienia realizacji tego roszczenia Klient jest zobowiązany do precyzyjnego podania stwierdzonych błędόw.
  3. W przypadku odmowy usunięcia błedόw, zwłoki w wykonywaniu korekty lub też jej nieudolnego wykonania Klient, po omόwieniu tego z Tłumaczem, ma prawo do zlecenia osobie trzeciej usunięcia błędόw na koszt Tłumacza, żądania obniżenia honorarium Tłumacza lub odstąpienia od umowy. Jeśli pomimo wielokrotnych prόb korekty w tekście w dalszym ciągu występują błędy, uważa się wykonanie korekty za nieudolne.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Tłumacz odpowiada za szkody powstałe umyślnie lub w wyniku rażącej niedbałości. Jako rażąca niedbałość nie są zaliczane problemy techniczne związane z komputerem takie jak: awaria komputera lub też poblemy z przesyłaniem poczty elektronicznej oraz wirusy komputerowe. Niemniej jednak Tłumacz jest zobowiązany do podjęcia środkόw zapobiegawczych takich jak odpowiednie oprogramowanie antywirusowe w celu uniknięcia ww. problemόw. Odpowiedzialność w przypadku zwykłej niedbałości ogranicza się do przypadku naruszenia podstawowych obowiązków tłumacza.
  2. Odpowiedzialność materialna w przypadkach wymienionych w pkt. 5 (a) zd. 4 jest ograniczona do wysokości 5.000€, chyba że strony postanowią inaczej.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności wymienione w pkt. 5 (a) i (b) nie odnosi się do szkόd majątkowych na osobie.
  4. Roszczenia Klienta w stosunku do Tłumacza w związku z wadami tłumaczenia (zgodnie z § 643a niemieckiego kodeksu cywilnego BGB) przedawniają się po upływie roku od wręczenia tłumaczenia, termin ten nie obowiązuje w przypadku szkόd wynikających z podstępu.
 6. Tajemnica zawodowa
  1. Wszelkie informacje oraz materiały przekazane Tłumaczowi przez Klienta w związku z powierzonym zleceniem należy traktować jako poufne.
 7. Podwykonawcy
  1. Tłumacz ma prawo zatrudnić osoby trzecie lub zwrόcić się do rzeczoznawcy o pomoc w celu wykonania zlecenia.
  2. Wyżej wymienieni podwykonawcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej określonej w pkt 6.
 8. Wynagrodzenie
  1. Faktury wystawione przez Tłumacza są płatne bez skonta w ciągu 14 dni od daty wystawienia.
  2. Tłumacz ma ponadto prawo do roszczeń o zwrot poniesionych dodatkowych kosztόw, po uprzednim uzgodnieniu ich z Klientem. W przypadku tłumaczeń wymagających dużego nakładu pracy Tłumacz ma prawo wymagać zaliczki pieniężnej. Strony mogą ustalić w formie pisemnej, że przekazanie tłumaczenia odbędzie się dopiero po otrzymaniu przez Tłumacza pełnej kwoty wynagrodzenia.
  3. W przypadku braku ustaleń co do wysokości wynagrodzenia przyjmuje się za właściwe zwyczajowe wynagrodzenie za tego typu usługi z uwzględnieniem rodzaju tekstu i stopnia jego trudności, nie mniej jednak niż gwarantowane wynagrodzenie zgodnie z niemiecką ustawą o wynagrodzeniach i odszkodowaniach w wymiarze sprawiedliwości (JVEG).
 9. Zastrzeżenie praw własności oraz prawa autorskie
  1. Przekazanie praw własności do tłumaczenia następuje w momencie uregulowania całej należności, do tego momentu Klient nie ma prawa do użytkowania.
  2. Tłumacz zachowuje prawa autorskie do sporządzonego tłumaczenia.
 10. Prawo właściwe
  1. Prawem właściwym dla sporόw wynikających z umowy jest prawo niemieckie.
  2. Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy stronami jest język niemiecki.
 11. Klauzula salwatoryjna
  1. Nieważność poszczegόlnych postanowień umownych nie powoduje nieważności całej umowy. Nieważne postanowienia należy zastąpić ważnymi odpowiadającymi w jak największym stopniu celowi umowy.
 12. Zmiany i uzupełnienia
  1. Jakiekolwiek odstępstwa oraz postanowienia uzupełniające w stosunku do niniejszych ogόlnych warunkόw umόw wymagają formy pisemnej.